Avizare

Avizare - Obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si a Autorizatiei de Construire

Tema de proiectare - defineste proiectul casei printr-un memoriu tehnic in care vor fi specificate suprafetele, functiunile si utilitatile. Tema este intocmita de beneficiar. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatati, racordarea la utilitati, etc.

 

fisa medicala2Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism

Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.

Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.

Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.

Certificatul contine referinte despre:
• pozitia viitoarei constructii (aliniamente fata de strada, vecini, etc)
• valoarea maxima pentru Procentul de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
• valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
• regimul de inaltime a constructiei
• cota de inaltime la cornisa.

Certificatul de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.

Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism sunt necesare:
• cerere tip;
• acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului
(copii) ;
• extrasul de carte funciara (obligatoriu numai in cazul solicitarilor pentru instrainarea terenurilor proprietate private);
• planul de incadrare in zona (localitate) a terenului, scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000;
• planul de situatie , scara 1:500 sau 1:200 in care sa se evidentieze situatia existenta, iar in cazul certificatului de urbanism pentru lucrarile de construire se prezinta si eventualele propuneri.

Planurile de incadrare in zona si de situatie se vor intocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti si se anexeaza in doua exemplare.

Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea lucrarilor.

Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
• Certificatul de Urbanism;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:2000;
• schita de amplasament cu pozitia casei pe teren;
• cerere.

CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):

• Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
• exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
• exploatare retele electrice - Electrica
• exploatare retele de gaze naturale;
• salubritate;
• retele telefonice;
• aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
• apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
• sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica - SANEPID
• Admininistatia drumurilor si podurilor
• Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
• Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
• MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
• Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
• protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
• etc,

Observatie: avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize In functie de ceea ce doriti sa construiti, primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
PUZ - Plan de Urbanism Zonal
PUG - Plan de Urbanism General

Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii.